המכללה להישגים בע"מ | קורסים בשיתוף עם קרן ידע לאקדמאים במח"ר | חוזים, מכרזים והתקשרויות דלג אל התוכן דלג אל התפריט העליון דלג אל החיפוש דלג אל התוכן בתחתית האתר
התקשר אלינו
 • תמונה להמחשה - המכללה להישגים - בית הספר לניהול והדרכה. עושים את
מתלבטים איזה קורס מתאים לכם?
השאירו פרטים ונעזור לכם להחליט!

חוזים, מכרזים והתקשרויות

פרטי הקורס

מספר שעות: 100 | מספר מפגשים: 20 | תאריך התחלה: 01.07.2024 | תאריך סיום: 02.12.2024 | שעות: ‎16:45 - 21:30 | מיקום הקורס: רמת אפעל, סמינר אפעל - ערב/ ימי שישי | ימים בשבוע: ב' | מחיר: 2,500 ₪
מטרות הקורס
 • היכרות עם סוגי חוזים ודרכי התקשרות
 • היכרות עם סוגי מכרזים ונהלי התקשרויות
   
נושאי הלימוד
 • דיני חוזים
 • דיני מכרזים
 • הליך המכרז
 • חוזה לטובת צד שלישי ריבוי חייבים ונושים
 • משפט העבודה, הסכמי עבודה, סוגיות יחסי עובד מעביד
 • סיום המכרז
 • עוולות בנזקים, רשלנות, הפרת חובה וחקיקה, הסכמי סודיות
 • פגמים בהליך המכרז ותרופות משפטיות
 • פגמים ברצון
 

 
מה בין משפט פלילי לאזרחי וחוק החוזים– מתוך הרצאתו של עו"ד שמעון קושניר 
 
משפט פלילי
 
משפט פלילי הוא הטלת איסורים מצד המדינה (או רשות ציבורית אחרת שהוסמכה לכך) על האזרח. לאיסורים אלה, הנקראים "עבירות", יש אופי ציבורי, כלומר הם מהווים פגיעה בסדר הציבורי.
זה נע מעבירות "קלאסיות" כמו רצח, שוד וכדומה; ועד לעבירות טכניות, אבל שיש להן חשיבות לשמירה על הסדר הציבורי (למשל עבירות חניה).
 
במשפט הפלילי, היות שההפרה היא של הסדר הציבורי, פועלת המדינה לאכיפת החוק, ומעמידה לדין את האזרח שהיא טוענת כלפיו שעבר עבירה.
המשפט הפלילי מאפשר הטלת סנקציות חמורות על האזרח, ובראשן מאסר. מהסיבה הזו ההליך הפלילי נעשה בזהירות מיוחדת, וכולל כל מיני ערובות שמטרתן לנסות להבטיח שאדם חף מפשע לא יורשע.
 
משפט אזרחי
 
המשפט האזרחי עוסק במסכת יחסים שבין אנשים. הדוגמה הקלאסית היא חוזים (כגון הלוואות, מכר), קניין (כגון זכויות בעלות ושכירות), נזיקין (רשלנות רפואית). במסגרת המשפט האזרחי מי שלא פעל כחוק בעניין מסוים כלפי חברו, עלול להיתבע לדין על ידי הנפגע, והוא יחויב לפעול כדין או לפצות את הנפגע.
 
יסודות של חוק החוזים
 
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו – מגילת העצמאות
-          הכל שפיט – אהרון ברק
-          חוק החוזים ס' 12 וס' 39
1.         חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
2.         חוק יסוד העיסוק
 
סעיפים נבחרים מחוק החוזים
 
12. תום-לב במשא ומתן
(א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב.
(ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13, ו - 14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א1970-, יחולו בשינויים המחויבים.
 
 
13. חוזה למראית עין
חוזה שנכרת למראית-עין בלבד - בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום-לב על קיום החוזה.
 
14. טעות
(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.
 
 
(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.
(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.
(ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העיסקה.
 
15. הטעיה
מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהוא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, ראשי לבטל את החוזה; לענין זה "הטעיה" - לרבות אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן.
 
39. קיום בתום-לב
בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.
 

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים
< חזרה לעמוד הקודם
חזרה לראש העמוד