קורס הכשרת דירקטורים לגמול השתלמות לומדים במכללה להשגים דלג אל התוכן דלג אל התפריט העליון דלג אל החיפוש דלג אל התוכן בתחתית האתר
התקשר אלינו
  • תמונה להמחשה - המכללה להישגים - בית הספר לניהול והדרכה. עושים את
מתלבטים איזה קורס מתאים לכם?
השאירו פרטים ונעזור לכם להחליט!

קורס הכשרת דירקטורים לגמול השתלמות

קורס הכשרת דירקטורים יציג בפני משתתפיו כלים משפטיים, עסקיים וכלכליים ההכרחיים לתפקודו של הדירקטור ו/או נושא משרה בכירה תוך שימת דגש  על נורמות עסקיות וניהוליות, שכל מנהל חייב להכירן.
 

דריקטוריון:

הדירקטוריון הוא למעשה הפרדה בין הבעלות על החברה לבין ניהול החברה. אי-הפרדה עלולה ליצור מצבים של ניגוד עניין- לכן עולה הצורך בדירקטוריות המייצג את בעלי המניות בפני ההנהלה הפעילה ומפקח על פעילותה.
 

הרכב הדירקטוריון:

על פי סעיף 219:
  1. מספר הדירקטורים ייקבע בתקנון ואולם, די אם נקבע בתקנון המספר המרבי והמספר המזערי של הדירקטורים.
  2.  "בחברה פרטית יכהן לפחות דירקטור אחד".
  3. "בחברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים כאמור בסעיף 239".
 

סמכויות הדירקטוריון:

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -
  1. יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויותיהן.
  2. ) יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול.
  3. יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר.
  4. רשאי להחליט על הנפקה של סדרת אגרות חוב.
  5. אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם.
 

אחריותם האישית של הדירקטורים:

הדירקטורים נושאים באחריות בגין עוולות של החברה – בגין מעשה נזיקין .בנוף לכך הם נושאים באחריות בגין ניהול מו"מ חוזי בשם החברה , אחריות בגין מעשים פליליים של החברה. כמו חן חבר הדירקטוריון נושא באחריות בגין חריגה מסמכויות מנהלי החברה ו אף באחריות בעת פירוק החברה.
 

חובת מיומנות של הדירקטורים:

1. להיות מעורה בנעשה בחברה:
התמצאות במצב הפיננסי ובדוחות הכספיים:

קורס הכשרת דירקטורים

א. קריאת הדוחות הכספיים כולל ההערות והבאורים.
ב. הכרת המצב הפנימי של העסק.
 
2. לדעת על העסקים:
א. קריאה בדוחות ועיון טרם הדיון.
ב. בנקים – קריאת דוחות בנק ישראל, המפקח על הבנקים.
 
3. להכיר את דמויות המפתח.
 
4. להכיר את מבנה הדירקטוריון.
 
5. להכיר את ההנהלה הבכירה.
 
6. להכיר את מבנה הבקרה הפנימית:
א. הכרת המבקר הפנימי.
ב. דיון בתוכניות העבודה של המבקר
 
7. הסכמה לכהן כדירקטור = הצהרה מכללא כי הוא בעל   
    הכשורים הנדרשים
 

 

גמול הדירקטורים:

חבר הדירקטוריון זכאי לגמול  בגין פעילותו וכן להחזר הוצאותיו. בכדי לעגן גמול זה ולמנוע "מסחור" הגמול  החוק מסמיך את שר האוצר לקבוע את שיעורי הגמול.
שר האוצר פרסם את תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור), תשמ"ח – 1988, התקנות מחלקות את החברות הציבוריות ל-4 דרגות בהתאם לגובה ההון העצמי שלהן וקובעות גבולות מקסימום ומינימום.
הגמול יקבע לפי שני קריטריונים:
  1. השתתפות בישיבות.
  2. גמול שנתי.
א)דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות, כפי שיקבע השר בהתייעצות עם רשות ניירות ערך.
(ב) דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה, לעניין סעיף קטן זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח".
מהו הגמול?
גמול – שכר עבור שירות כדירקטור במישרין או בעקיפין
גמול – כל תמורה בכסף או בדבר ערך אחר
דירקטור שאינו דח"צ – מקובל באופן דומה לדח“צ.
 
כמו כן, לצורך ביצוע התפקיד זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל יעוץ מקצועי על חשבון החברה, אם כסוי ההוצאה אושר ע"י דירקטוריון החברה או ע"י במ"ש.
במ"ש ישקול בין היתר, האם המומחים של החברה אינם מספקים את הסיוע הנדרש ואת סבירות הסכום."
 
למידע ופרטים נוספים: קורס הכשרת דירקטורים במכללה להשגים
 
< חזרה לעמוד הקודם
חזרה לראש העמוד